Bildnamn

PP I handlar om yrkande och grunder, ändring av talan m.m. i tvistemål

Bildnamn

PP II behandlar gärningsbegreppet, ändring och justering av åtal m.m.

Bildnamn

PP III rör handläggningen av civilrättsliga anspråk i samband med åtal för brott.

Bildnamn

PP IV ägnas processuella tvångsmedel i både tvistemål och brottmål

Bildnamn

PP V behandlar olika former av rättegångshinder i såväl tvistemål som brottmål.

Litteratur

Praktisk process-serien finns även som e-bok på Karnov och Zeteo.

Böcker

Praktisk process I. Processens ram i tvistemål (4 uppl. 2019)

Praktisk process II. Processens ram i brottmål (4 uppl. 2019)

Praktisk process III. Enskilt anspråk (3 uppl. 2019)

Praktisk process IV. Tvångsmedel (2 uppl. 2019)

Praktisk process V. Rättegångshinder (2 uppl. 2019)

Praktisk process VI. Bevisrätt A (2 uppl. 2019)

Praktisk process VII. Bevisrätt B (2 uppl. 2019)

Praktisk process VIII. Bevisrätt C (2 uppl. 2019)

Spridda tankar (2008)

Talerätt i miljömål (ak avh) (1999).

Kommentar till RB. Häfte 1 och Häfte 2 (tillsammans med P H Lindblom)

Artiklar och uppsatser (urval)

Bevisbörda och beviskrav i tvistemål. SvJT 2012 s. 781 ff.

Bevisprövning av orsakssamband. SvJT 2011 s. 643 ff.

Är det sak samma om saken är densamma eller inte? SvJT 2002 s. 12 ff.

Är endast olika rättsföljder som är likvärdiga samma sak? SvJT 2001 s. 655 ff.

35:5 rättegångsbalken. En rättsfråga om vad? SvJT 1994 s. 81 ff.

Bevisbörda och beviskrav vid kumulation av åtal och enskilt anspråk, Festskrift till Per Henrik Lindblom (2004)

Om rätten att föra talan för allmänna intressen inom miljörätten, Retfaerd nr 88. Årgång 2000 s. 37 ff.

Group Actions in Sweden. Reflections on the Purpose of Civil Litigation, the Need for Reforms and a Forthcoming Proposal, Duke Journal of Comparative & International Law, Volume 11, No. 2 (2001) pp. 381 ff.

Bildnamn

PP VI tar upp allmänna bevisfrågor av betydelse i både tvistemål och brottmål.

Bildnamn

PP VII behandlar bevisbörda och beviskrav i både brottmål och tvistemål.

PP VIII ägnas frågor av betydelse för domstolens bevisvärdering i både brottmål och tvistemål.

Bildnamn

Spridda tankar innehåller uppsatser, artiklar och kommentarer till rättsfall.